Αργυρώ Πάνου

Διατροφική αξιολόγηση

Η διατροφική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που έχει στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση της θρέψης λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας και της σωματικής ανάπτυξης.

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την συνολική εικόνα της κατάστασης της υγείας των πελατών μας λαμβάνεται υπόψη το ιατρικό ιστορικό, το ιστορικό λήψης φαρμάκων, η αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης, οι ανθρωπομετρικοί,  βιοχημικοί και κλινικοί δείκτες τους καθώς και η καθημερινή φυσική δραστηριότητα τους.

Μέσω της αναγνώρισης των πιθανών προβλημάτων σχεδιάζονται εξατομικευμένες διατροφικές παρεμβάσεις με ρεαλιστικούς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.